عید نوروز مبارک !

نیک می دانیم که هربار که بهار می آید،

هربار که روزگار نو می شود، عمری گذشته است، به بردباری،

درخت جان برگ و بری ریخته تا بتواند رخت نو بر تن کند…

در این عصری که کمابیش سخت بود، یک قرن را به تاریخ وا می سپاریم

بادا که قرنی فرح بخش بر ما گشوده شود.

این شکیبایی را دست مریزاد و این نوروز را شادباش می گوییم…

شرکت سالم تجارت آسیا

احتیاطی